Koliko će koštati rad Agencije za lijekove i medicinska sredstva RS i koliko će ljudi biti zaposleno?

Vlada Republike Srpske uputila je prema Narodnoj skupštini RS Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske. Prijedlog koji je upućen prema hitnom postupku, trebao bi de fakto “razvlastiti” Agenciju za lijekove BiH.

De jure, zakon počinje da važi tek 6 mjeseci od objavljivanja u Službenom glasniku RS.

Ovim zakono predlaže se osnivanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske, kao ovlaštenog organa nadležnog za oblast lijekova i medicinskih sredstava, koji se proizvode i upotrebljavaju u medicini u Republici Srpskoj

Koliko će koštati Agencija za lijekove i medicinska sredstva RS?

Prema Prijedlogu Zakona, Agencija će se finansirati iz budžeta Republike Srpske, a Agencija će godišnje koštati 2,3 miliona KM, saznaje BUKA.

“Što se tiče uticaja na javne budžete, Zakonom je propisano da će se Agencija za lijekove finansirati iz budžete Republike Srpske, za što će biti potrebna sredstva u budžetu u iznosu od 2,315,000 KM godišnje” stoji u procjeni uticaja Zakona. 

Istovremeno, Agencija za lijekove Republike Srpske će za usluge pružene u okviru svojih djelatnosti ostvarivati godišnje prihode u iznosu većem od iznosa procijenjenih troškova poslovanja.

“Osim prihoda po osnovu naknada za pružene usluge, Agencija može ostvarivati i dodatne prihode iz drugih izvora u skladu sa zakonom. Procijenjeni ukupan iznos prihoda Agencije za lijekove Republike Srpske na godišnjem nivou je 3,5 mil. KM. Svi predviđeni troškovi se mogu finansirati iz prethodno navedenog iznosa potrebnih sredstava iz budžeta Republike Srpske” stoji u ovoj procjeni.

Organ rukovođenja Agencije je direktor, koji će imati svog zamjenika a tijela Agencije su Stručni savjet te komisije Agencije. Stručni savjet imaće sedam članova.

Pored ovoga, direktor Agencije uz saglasnost Savjeta imenuje članove komisija.

Zakonom se predviđa i osnivanje četiri stalne komisije (za lijekove, za medicinska sredstva, za klinička ispitivanja, za farmakopeju ) te po potrebi ostale komisije, i to za rješavanje posebnih pitanja u vezi sa lijekovima i medicinskim sredstvima.

Članovi komisija, stoji u Zakonu, će biti istaknuti stručnjaci iz oblasti zdravstva, odnosno prirodnih nauka (hemija, biologija, biohemija, fizika, elektrotehnika, tehnologija i slično, koji imaju odgovarajuće radno iskustvo na poslovima i zadacima koji su predmet razmatranja komisija.

Prema ovom Zakonu, predviđeno je da u komisijama bude 38 članova.

“Komisije i eksperti imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini maksimalno do jedne polovine prosječne plate u Republici, a koju određuje rješenjem direktor Agencije, u skladu sa propisima kojima se uređuje to pitanje” stoji u Prijedlogu zakona.

Izvor: Agencije
0Shares

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.